“ความสงบสุข” หมายถึง สภาวะที่ความสันติ ความสงบสุข ไม่มีการศึก ไร้ความประพฤติอันรุนแรง ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต เงิน และความมั่นคงยั่งยืน เมื่อชุมชนโลกต่างเห็นจุดสำคัญของความสงบสุข ก็เลยนำมาซึ่งการกำหนดวันความสงบสุขโลก วันนี้มีประวัติภูมิหลังยังไง ไทยรัฐออนไลน์นำสาระความรู้มาฝากกัน

วันความสงบสุขโลก คือวันใด?

วันความสงบสุขโลก (World Peace Day หรือ International Day of Peace) ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ต้องการให้คนทั้งโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรง ทั้งยังต่อมนุษย์ สัตว์ และสภาพแวดล้อม เพราะเหตุว่าประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมา กำเนิดการศึก ความร้ายแรง นำมาซึ่งการสิ้นไปนับครั้งไม่ถ้วน แม้กระทั้งในปัจจุบันเอง ก็ยังมีความร้ายแรงเกิดขึ้นทั้งโลก ตั้งแต่ปัญหาระดับครอบครัว ไปจนกระทั่งปัญหาระหว่างประเทศ การใช้สันติวิธีสำหรับเพื่อการขจัดปัญหาเรื่องต่างๆด้วยกัน ก็เลยเป็นหนทางที่จะสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นบนโลก

ที่มาวันความสงบสุขโลก มีประวัติยังไง?

แรกเริ่มวันความสงบสุขโลกจะตรงกับทุกวันวันอังคารที่ 3 ของกันยายน เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรกโดยคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี คริสต์ศักราช 1981 ซึ่งการกำหนดให้มีวันความสงบสุขในตอนนั้น ก็เพื่อทั้งโลกได้ใส่ใจและให้ความสำคัญกับ “ความสงบสุข” อันคือ ภาวะสงบสุขสงบ

จุดหมาย 6 ข้อของวันความสงบสุขโลก

1. ยกย่องต่อชีวิตและเกียรติยศของแต่ละบุคคล โดยไม่ไม่เสมอภาคแบ่งชนชั้นวรรณะ
2. ไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเยาวชน
3. ร่วมสร้างสังคมแบ่งปันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อลดการแบ่งแยก การกดขี่ทางการเมือง และเศรษฐกิจ
4. ยกย่องเสรีภาพสำหรับเพื่อการแสดงออก และเห็นด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
5. ดำรงชีวิตอย่างรับผิดชอบ และยกย่องต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
6. สร้างความสามัคคี ยกย่องต่อหลักการประชาธิปไตย มอบโอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกัน โดยเฉพาะหญิง

“นกพิราบ” เครื่องหมายที่ความสงบสุข

นกพิราบคาบกิ่งมะกอก ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายวันความสงบสุขสากล สื่อถึงความสงบสุขและความสงบสุข ตามความเลื่อมใสที่ว่า “นกพิราบ” เปรียบเหมือนความบริสุทธิ์ของพระไบเบิล อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย
คําขวัญวันความสงบสุขโลก 2564/2021
ทุกๆปี องค์การสหประชาชาติ จะกำหนดคำขวัญวันความสงบสุขโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสู่การงดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ สำหรับคำขวัญของปี 2564 กล่าวว่า “Recovering better for an equitable and sustainable world” โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญต่อความเสมอภาค และความยั่งยืนและมั่นคงของโลก.
ถัดมาในปี คริสต์ศักราช 2001 องค์การสหประชาชาติมีมติใหม่อีกครั้ง โดยกำหนดให้วันความสงบสุขโลก ตรงกับวันที่ 21 เดือนกันยายน ของทุกปี นับว่าเป็นวันความสงบสุขสากลของโลก ที่ต้องจบการสู้รบ ลดใช้ความรุนแรง รวมถึงหยุดทำสงครามในการศึกทั้งวัน

นับจากนั้นเป็นต้นมา วาระเรื่องความสงบสุขก็กลายเป็นสิ่งที่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ต้องด้วยกันรณรงค์ และร่วมมือกันผลักดันความสงบสุขทั้งโลก จบความร้ายแรงไม่เพียงแต่ในการศึกเพียงแค่นั้น แต่ว่ายังรวมถึงหยุดความประพฤติความร้ายแรงต่อเด็ก และหญิง เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความสงบสุขให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาคมโลก