www.เราชนะ.com ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติ ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก 6,000 บาท 19 มี.ค.64

วันที่ 15 มี.ค.64 นางสาวกุลยา ตันว่ากล่าวเตมิท ผู้อำนวยการสศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความก้าวหน้า “แผนการเราชนะ” สำหรับเพื่อการคัดเลือกกรองคุณลักษณะ สำหรับราษฎรกลุ่มผู้ที่อยากได้ความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแผนการ ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 2564 ว่า ราษฎรกลุ่มดังที่กล่าวถึงมาแล้วสามารถตรวจทานสถานะการคัดเลือกกรองคุณลักษณะได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะจะได้รับวงเงินสิทธิ์คราวแรก ปริมาณ 6,000 บาท ในวันที่ 19 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังที่กล่าวถึงมาแล้วผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) พอดีผู้ประกอบธุรกิจร้านรวงและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมแผนการฯ
นางสาวกุลยา ย้ำว่า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านรวงและผู้ให้บริการที่สนใจเข้าร่วมแผนการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมแผนการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่ง 31 มี.ค. 2564 โดยสามารถเรียนรู้รายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือติดต่อสาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นอกเหนือจากนั้น โฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความก้าวหน้าของแผนการฯ ณ วันที่ 15 มี.ค. 2564 ดังต่อไปนี้
1. ราษฎรกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเมือง ปริมาณ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 49,451 ล้านบาท
2. ราษฎรกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในแผนการเราท่องเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มราษฎรทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะเบื้องต้นและการันตีการใช้สิทธิ์ร่วมแผนการฯ แล้ว ปริมาณ 16.6 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 66,804 ล้านบาท
3. ราษฎรกลุ่มผู้ที่อยากได้ความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะแล้ว ปริมาณ 0.5 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 2,049 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นปริมาณ 30.8 ล้านคน คิดเป็นค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 118,304 ล้านบาท
ซึ่งคือการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบธุรกิจร้านธงฟ้าราคาประหยัดปรับปรุงเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านรวงคนละครึ่งที่ตกลงยอมเข้าร่วมแผนการฯ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจร้านรวงและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแผนการฯ ปริมาณทั้งนั้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการค้า.